W związku  z rozpoczęciem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 przedstawiamy budżet dedykowany realizacji LSR. 

Budżet LSR - Załącznik 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020  

Budżet LSR

Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe PROW (PLN)

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)

5 000 000,00

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)

100 000,00

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

1 187 700,00

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)

62 300,00

 

PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020

 

Wkład EFRROW

Budżet państwa

Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych

RAZEM

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych

2 093 011,52

1 196 335,52

 

3 289 347,04

Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych

1 088 488,48

 

621 164,48

1 710 652,96

RAZEM

3 181 500,00

1 196 335,52

621 164,48

5 000 000,00

Budżet Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej” opracowany został przy wykorzystaniu wyników badania potrzeb społeczności lokalnej. Źródłem finansowania jest EFRROW.Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 LGD dysponuje kwotą 5 000 000,00 zł. 
Na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze LGD zostanie przeznaczone 2 600 000,00 zł (52% całego budżetu). 2% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR, tj. 100 000,00 zł, przeznaczonych zostanie na realizację dwóch projektów współpracy (jeden krajowy, jeden zagraniczny). Pozostała część środków zostanie przeznaczona w większości na realizację działań, które wpłyną na zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD – łącznie 2 295 000,00 zł, tj. 45,70%, natomiast pozostałe 2,30% - 115 000,00 zł na wsparcie włączenia społecznego mieszkańców LGD.