Znak sprawy: PZP/2011/PW

 

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” realizująca projekt „Postaw na zmianę postaw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Pilot wycieczek z językiem angielskim”.

I   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Pilot wycieczek z językiem angielskim”, w wymiarze 230 godzin dla 10 uczestników projektu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

 • organizację szkolenia,
 • utworzenie i przedstawienie do akceptacji programu szkolenia,
 • zorganizowanie i opłacenie badań lekarskich wystawionych przez Lekarza Medycyny Pracy, potwierdzających, że uczestnik/uczestniczka posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek,
 • dobór, przedstawienie do akceptacji zamawiającego i zakup odpowiednich materiałów szkoleniowych – podręczników do realizacji części dotyczącej pilota wycieczek oraz języka angielskiego dla każdego uczestnika/uczestniczki,
 • wyżywienie uczestników (obiady),
 • ubezpieczenie grupy szkoleniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia,
 • zorganizowanie i zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia,
 • zorganizowanie i zapewnienie zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi,
 • pokrycie kosztów egzaminów państwowych,
 • zorganizowanie i pokrycie pełnych kosztów wycieczki z minimum 1 noclegiem w obiekcie hotelowym.

 

 1. Zajęcia będą odbywać się maksymalnie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 800 a 1600 w okresie: marzec 2011 - czerwiec 2011 roku. Szkolenie rozpocznie się w II połowie marca 2011 roku.
 2. Wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg uzgodnionego harmonogramu, zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie.
 3. Program szkolenia powinien zawierać 2 moduły:

1) Pilot wycieczek – program powinien być zgodny z „Programem szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek” zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 104:

  • 120 godzin zajęć, w tym 44 godz. ćwiczeń,
  • wycieczka krajowa i/lub zagraniczna – 3 dni,
  • minimum jeden nocleg w obiekcie hotelowym;

2) Podstawy języka angielskiego w turystyce – 110 godzin.

 

II  Wymagania dotyczące sal:

 1. Zajęcia powinny odbywać się w sali przystosowanej do prowadzenia zajęć dla minimum 10 osób, wyposażonej w stoliki, krzesła, tablicę typu flipchart, laptop dla wykładowcy oraz rzutnik multimedialny.
 2. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom/uczestniczkom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania posiłków: poczęstunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiadów. W salach lub bliskim sąsiedztwie powinien znajdować się dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników szkolenia bez dostępu dla osób trzecich.
 3. Koszty wynajmu sal do zajęć oraz zapewnienia wyżywienia w postaci obiadu pokrywa Wykonawca.
 4. Wykonawca ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku.
 5. Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę w zależności od pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.
 6. Sale powinny znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscach łatwo dostępnych dla osób dojeżdżających na szkolenie środkami komunikacji publicznej. W pobliżu obiektu powinien znajdować się parking samochodowy – udostępniony bezpłatnie osobom dojeżdżającym na szkolenie samochodem prywatnym.


III Wymagania dotyczące wykładowców i instruktorów szkolenia:

 1. Zajęcia powinny być prowadzone przez uprawnionych wykładowców/instruktorów.
 2. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu życiorysy wykładowców/ instruktorów, którzy będą prowadzili zajęcia (w dwóch egzemplarzach).
 3. W przypadku zmiany wykładowcy/instruktora, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu życiorys zawodowy nowego wykładowcy/instruktora, o kwalifikacjach nie mniejszych od kwalifikacji wykładowcy/instruktora zgłoszonego przy składaniu oferty, w terminie 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz uzyskać akceptację w/w zmiany przez Zamawiającego.

 

IV  Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania, przedstawienia do akceptacji i opłacenia odpowiednich materiałów dydaktycznych (podręczniki do obu modułów szkolenia dla każdego uczestnika/uczestniczki) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji odbioru oraz dokumentacji finansowej dotyczącej w/w.
 2. Wykonawca zapewnia każdego dnia szkolenia uczestnikom/uczestniczkom zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć i z powrotem. Uczestnik może na szkolenie dojeżdżać samochodem lub komunikacją publiczną (zwrot kosztów w wysokości kwoty biletu komunikacji publicznej na danej trasie). Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację dotyczącą zwrotu kosztów dojazdu uczestników/uczestniczek na szkolenie i z powrotem oraz potwierdzenie zwrotu kosztów dojazdu po zakończeniu realizacji szkolenia do biura Zamawiającego.
 3. Wykonawca zapewnia zwrot kosztów opieki nad osobą zależną lub dzieckiem do lat 7 uczestnikom/uczestniczkom szkolenia, które będą starały się o w/w.
 4. Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia, w trakcie jego realizacji, każdego dnia wyżywienie w postaci obiadu składającego się z dwóch ciepłych dań (zupa + drugie danie)
  Każdego dnia uczestnicy zobowiązani będą do potwierdzenia rzeczywistego odbioru posiłków na odpowiednim imiennym oświadczeniu, dołączonym do dokumentacji szkoleniowej, tj. dziennika szkolenia.
 5. Wykonawca zapewnia grupie szkoleniowej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia.
 6. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją szkolenia.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia.
 8. Po zakończeniu szkolenia dostarcza Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia: dzienników zajęć, list obecności. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projektu wśród uczestników szkolenia.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej i KAPITAŁ LUDZKI oraz informacji o współfinansowaniu – oznakowania projektu zgodnego z obowiązującymi Wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z kursem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach o ukończenia kursu. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 10. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania Egzaminu Państwowego przed właściwą terytorialnie komisją egzaminacyjną z zakresu pilota wycieczek, oraz egzamin wewnętrzny z języka angielskiego sprawdzający zdobyte wiadomości.
 11. Na zakończenie kursu wykonawca wydaje zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 131 poz. 216) oraz przekazuje Zamawiającemu kopię odbioru zaświadczeń oraz kopię zaświadczeń.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem: „Postaw na zmianę postaw”, w tym dokumentów finansowych.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia do dnia 31.12.2020 r.

 

V Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80530000-8 Usługi Szkolenia zawodowego


VI Termin wykonania zamówienia:

Zajęcia rozpoczną się w II połowie marca 2011 roku a zakończenie planowane jest na czerwiec 2011 roku.

 

VII  Opis warunków udziału w postępowaniu:

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić podmioty, które:

 1. Uprawnione są do występowania w obrocie prawnym, posiadają upoważnienie przez Marszałka Województwa na stałe lub tymczasowo do przeprowadzenia szkolenia pilotów wycieczek.
 2. Posiadają odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wykładów oraz warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.
 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadają kadrę dydaktyczną z kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem w realizacji szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, dyspozycyjną w trakcie realizacji szkolenia.
 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych tj. wykonali należycie minimum 1 usługę szkoleniową w zakresie pilota wycieczek w okresie jednego roku przed dniem złożenia oferty.
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. Posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów.

 

VIII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

Cena - 60% (60 pkt.)

Zaplecze i warunki lokalowe oraz wyposażenie techniczno – dydaktyczne – 10% (10 pkt.)

Kwalifikacje i doświadczenie kadry - 30% (30 pkt.)

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru

Cena = (C minimalna / C oferty badanej) x 60

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 1. W ramach kryterium „Zaplecze i warunki lokalowe oraz wyposażenie techniczno – dydaktyczne” Zamawiający będzie przyznawał punkty za jakość wyposażenia sali wykładowej, używanej do prowadzenia kursu, pomoce dydaktyczne, warunki socjalne w czasie szkolenia, rodzaj i ilość sprzętów, które będą użyte do prowadzenia zajęć praktycznych, w przedziale od 1 do 10 w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 5.
 2. W ramach kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie kadry” Zamawiający będzie przyznawał punkty za kwalifikacje i doświadczenie kadry prowadzącej szkolenie, w przedziale od 1 do 30 w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 6.

 

IX Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

X Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Oferta: „Pilot wycieczek z językiem angielskim”.

Miejsce złożenia oferty: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej” ul. 11 Listopada 2, pokój 105, 22-100 Chełm.

Termin złożenia oferty do dnia: 8 marca 2011 r. do godz.1400.

 

XI Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.

 

XII Osoby do kontaktów:

 • Helena Nowosadzka – Specjalista ds. obsługi projektu,
 • Magdalena Kostecka-Ciesielka – Koordynator projektu.


Załączniki do pobrania:

 1. Formularz oferty Wykonawcy
 2. Opis posiadanego doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń
 3. Program szkolenia „Pilot wycieczek z językiem angielskim”, zgodny ze standardami  kwalifikacji zawodowych
 4. Harmonogram szkolenia
 5. Wykaz - opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego
 6. Życiorysy zawodowe i deklaracje uczestnictwa w projekcie wykładowców.