W dniu 31 marca br. odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2014 rok, zatwierdzono sprawozdanie Rady Programowej za 2014 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 rok, a także podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2014 rok. Członkom Stowarzyszenia obecnym na Posiedzeniu serdecznie dziękujemy za przybycie.