Przypominamy o trwającym do 7 lipca 2014 roku naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków: 182 787,50 zł oraz 313 Odnowa i rozwój wsi – limit środków: 250 000,00 zł. Wzory formularzy wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”: www.ziemiachelmska.pl, w zakładce – Nabory wniosków PROW, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Leader oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Więcej informacji o naborze (kliknij tutaj)

     Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
  Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
    Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013