Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” (Lider projektu)

oraz NST Sp. z o.o. (Partner projektu)


ogłaszają nabór formularzy rekrutacyjnych na szkolenie dla mieszkanek  powiatu chełmskiego, w wieku powyżej 50 r. ż.


OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ
(100 godz.)


realizowane w ramach projektu „Bo to plus mieć 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie:
od 26 maja 2014 r. do 4 lipca 2014 r.
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do16.00

                                                                                                                                           czytaj więcej ...