Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje,  iż  w dniu 16 stycznia br. rozpoczęło się szkolenie „Kucharz małej gastronomii”, realizowane  w ramach projektu „Pełnia możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach szkolenia zaplanowano 18 dni szkoleniowych. Po zakończonym szkoleniu każdy z Uczestników / każda z Uczestniczek skierowany / skierowana zostanie na 3 - miesięczny staż powiązany tematycznie z realizowanym szkoleniem. Szczegółowy harmonogram szkolenia do pobrania kliknij TUTAJ.