333-page-001aa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” podpisuje kolejne umowy na realizację zdań w ramach  projektu pn.: „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” Priorytet 1.Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.2 Rozwój turystyki. Dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Pod koniec września zostały podpisane umowy na wynajęcie sali i obsługę cateringową na seminarium, które odbędzie się już 24 października w Chełmie. Wyłoniono i podpisano umowy z prelegentami, którzy w trakcie seminarium wygłoszą prelekcje na temat walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego pogranicza chełmsko-lubomelskiego oraz szans i zagrożeń rozwoju turystyki transgranicznej na ww. obszarze. Ponadto zawarto umowy na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych„ oraz na dostawę materiałów biurowych. 8 października podpisano umowę na budowę strony internetowej promującej walory przyrodnicze i  potencjał turystyczny  Ziemi Chełmskiej i Gminy Huszcza. Niebawem zostaną zawarte umowy na realizację ogłoszeń prasowych, transport dla uczestników seminarium z Ukrainy oraz na przygotowanie i realizację kampanii radiowej.

Gorący czas również w partnerskich gminach. Gmina Leśniowice – Lider projektu podpisała umowę na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu oraz na realizację zadania „Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu kubaturowego w Kumowie Plebańskim na potrzeby rozwoju lokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko - ukraińskiej - Dom spotkań „ Na pograniczu kultur" w Kumowie.  Gmina Dorohusk rozpoczęła budowę drogi w miejscowości Zanowinie do zbiornika wodnego Husynne,
a Gmina Żmudź ogłosiła  przetarg na „Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Żmudź poprzez budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem „Dębowy Las” w Wołkowianach”. Partner ukraiński projektu – Gmina Huszcza jest natomiast na etapie opracowywania ulotek promocyjnych.