W dniu 29 marca 2010 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”. Uczestniczyło w nim 32 członków LGD „Ziemi Chełmskiej”.

Obrady otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pani Beata Juśkiewicz-Bartnik przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad. Jednocześnie stwierdziła, iż zebranie jest prawomocne zgodnie z §17 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

 1. Powitanie uczestników.
 2. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 4. Omówienie bilansu i rachunku wyników za 2009 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za 2009 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Programowej za 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej za 2009 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.
 12. Omówienie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 14. Omówienie zmian w LSR dotyczących zmiany w harmonogramie ogłaszania naboru wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w harmonogramie ogłaszania naboru wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
 16. Omówienie zmian w procedurze odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w procedurze odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.


Pani Iwona Szłapak, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, złożyła wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok. Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie przyjęło wniosek, wobec czego z porządku obrad wykreślono punkt 10 i 11. Nowy porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych i przystąpiono do obrad.

Zgodnie z porządkiem w głosowaniu jawnym, przewodniczącym zebrania jednogłośnie wybrana została:

Beata Juśkiewicz-Bartnik

Natomiast  protokolantem zebrania :

Joanna Pracownik

W tym miejscu Pani Beata Juśkiewicz-Bartnik objęła przewodniczenie obradom.

Przewodnicząca przystąpiła do kolejnych punktów porządku obrad. Pani Mariola Ważna –Pracownik ds. kadrowo-księgowych – przedstawiła bilans i rachunek zysków i strat stowarzyszenia za 2009 r. Następnie Walne Zebranie Członków podjęło Uchwałę

Nr 1/II/2010 w sprawie zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” za 2009 rok.

Następnie Prezes Zarządu LGD „Ziemi Chełmskiej” – Pani Beata Juśkiewicz-Bartnik przedstawiła sprawozdanie z pracy Zarządu za 2009 rok. Wobec braku zastrzeżeń co do sprawozdania przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania Zarządu za 2009 rok. Sprawozdanie przyjęto Uchwałą Nr 2/II/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” za 2009 rok.

W dalszej kolejności głos zabrał Pan Roman Kandziora – Przewodniczący Rady Programowej, który przestawił sprawozdanie z działalności Rady Programowej za 2009 rok. Wobec braku zastrzeżeń co do sprawozdania przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania Rady Programowej za 2009 rok. Sprawozdanie przyjęto Uchwałą Nr 3/II/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” za 2009 rok.

Następnie Pani Joanna Pracownik – Kierownik Biura LGD przedstawiła projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Wobec braku zastrzeżeń co do treści regulaminu Walne Zebranie Członków podjęło Uchwałę Nr 4/II/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części obrad nastąpiło omówienie zmian w LSR dotyczących zmiany w harmonogramie ogłaszania naboru wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Wobec braku zastrzeżeń Walne Zebranie Członków podjęło Uchwałę Nr 5/II/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Ostatnim punktem programu było omówienie zmian w procedurze odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji, które przedstawiła Pani Joanna Pracownik. Wobec braku zastrzeżeń Walne Zebranie Członków podjęło Uchwałę Nr 6/II/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w procedurze odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.

Wobec braku wolnych wniosków, obrady na tym punkcie zakończono.

Dokumentacja ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” znajduje się w biurze LGD Chełm ul. 11 listopada 2 pokój 105.