Na podstawie § 18 Statutu Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” Zarząd zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 29.03.2010 roku (poniedziałek) o godz. 1000  w Hotelu Relax ul. 11 Listopada 2.

Jednocześnie informujemy, że projekty dokumentów na posiedzenie są dostępne w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”.

Porządek obrad

 1. Powitanie uczestników.
 2. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 4. Omówienie bilansu i rachunku wyników za 2009 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za 2009 rok.
 6. Przedstawienie  sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
 8. Przedstawienie  sprawozdania Rady Programowej za 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej za 2009 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.
 12. Omówienie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 14. Omówienie zmian w LSR dotyczących zmiany w harmonogramie ogłaszania naboru wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w harmonogramie ogłaszania naboru wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
 16. Omówienie zmian w procedurze odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w procedurze odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.