Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” poszukuje kandydata do pracy w Biurze LGD na stanowisku: Pracownik ds. kadrowo-księgowych, w wymiarze ¼ etatu z możliwością dodatkowego zatrudnienia przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Wymagania niezbędne wobec Kandydatów:

Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe ekonomiczne, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, biegła obsługa komputera i Internetu, znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z organizacją biura, spraw księgowych i finansowych.

Wymagania dodatke wobec Kandydatów:

Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z prowadzeniem księgowości i rozliczeń projektów finansowanych ze środków UE i publicznych środków krajowych, doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń finansowych w organizacjach pozarządowych. Mile widziane prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na wskazanym stanowisku

Prowadzenie podstawowych spraw księgowych, finansowych i kadrowych. Współpraca ze Skarbnikiem Stowarzyszenia. Prowadzenie kasy. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach z zakresu tematyki księgowości i finansów.

Osoby zainteresowane aplikowaniem na ww. stanowisko, proszone są o złożenie CV, Listu motywacyjnego, kseropkopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kseropkopii dyplomów potwierdzających  wykształcenie oraz kserokopii zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, w biurze Stowarzyszenia w terminie  24 marca 2010 r. - 30 marca 2010 r.  na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, Plac Niepodległości 1, pok. 46 22-100 Chełm.