W dniu 1 lutego 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”. Uczestniczyło w nim 33 członków LGD „Ziemi Chełmskiej”.

Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie zmian w Procedurze oceny zgodności operacji z LSR, Procedurze wyboru operacji przez LGD, Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminie Rady Programowej.

Przedstawiono również oraz zatwierdzono Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” a także podjęto uchwałę w sprawie zasad wynagradzania Zarządu.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”.