Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenie

WORD, EXCEL, POWERPOINT DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

(150 godz.)

realizowane w ramach projektu „Pełnia możliwości”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

  • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, 
  • w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), 
  • zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie jednej z siedmiu gmin Powiatu Chełmskiego, tj: gminy Chełm, Dorohusk, Dubienka, Rejowiec, Ruda – Huta, Siedliszcze lub Wojsławice.

W ramach projektu "Pełnia możliwości" ponadto oferujemy:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
  • Grupowe poradnictwo zawodowe
  • Indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy
  • 3-miesięczne staże dla każdego z uczestników/ każdej z uczestniczek szkolenia

Zapewniamy:

materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobami zależnymi, stypendium szkoleniowe oraz stażowe, wyżywienie, poczęstunek, ubezpieczenie NNW, certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie:

od 01.07.2013 r. do 02.08.2013 r. 

od poniedziałku do piątku 

w godz. od 8.00 do16.00

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze projektu: ul. 11 Listopada 2, pok. 105, 22-100 Chełm (decyduje data wpływu do biura projektu). Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje uzyskać można w biurze projektu: ul. 11 Listopada 2, pok. 105, 22-100 Chełm oraz pod numerem telefonu: 82 549 19 40.


Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

1.Formularz Rekrutacyjny wraz załącznikami  (pobierz TUTAJ)

2.Zaświadczenie z PUP (w przypadku osób bezrobotnych)


Do zapoznania się: 

1.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz TUTAJ)