Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 20 do 21 września 2012 r. przyjmujemy Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Udany start”. Beneficjenci pomocy – Uczestnicy/Uczestniczki projektu, będą mogli składać wnioski w Biurze Projektu, czynnym w godzinach od 8.00 do 16.00.

Przypominamy, iż zgodnie z § 9 pkt 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych, Beneficjent pomocy składa 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Szczegółowe informacje w zakładce Projektu UE-> Udany start