Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej pod nazwą: „Pracownik usług gastronomicznych – mała gastronomia

w ramach projektu „Ziemia Chełmska  - gotowa na zmiany

Nr POKL.07.02.01-06-035/09-01

realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

plik do pobrania- zapytanie ofertowe "pracownik usług gastronomicznych- mała gastronomia"