Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o  naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania:

1.Małe Projekty -  limit środków wynosi 120 652,27 zł.
2.Odnowa i rozwój wsi- limit środków wynosi 638 064,00 zł.

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 18 października 2011 r. do 16 listopada2011 r.


2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie, ul.11 Listopada 2, pokój 105, 22-100 Chełm

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 16 listopada 2011 r. o godz. 16.00.Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 16.00 najpóźniej w dniu 16 listopada  2011 r.

4/ Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej” www.ziemiachelmska.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania

5/ Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych działań zamieszczone zostały na stronie internetowej www.ziemiachelmska.pl

6/ Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie  minimum 50% maksymalnej liczby punktów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia o naborze