Sposób postępowania w ramach oceny i wyboru operacji określają Procedury oceny i wyboru operacji obowiązujące w LGD i upublicznione w Zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka->Procedury oceny i wyboru. Zgodnie z ww.procedurami w Rada Programowa Stowarzyszenia dokonuje oceny złożonych wniosków w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, z PROW 2014-2020 oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Samorząd Województwa.