Grupy defaworyzowane określone w LSR są to grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, przez co wyjątkowo zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR należą: kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne. Na szczególnie trudną sytuację w/w grup wskazali uczestnicy spotkań konsultacyjnych na etapie opracowania LSR. Działania przewidziane w Strategii mają za zadanie zniwelować niekorzystne zjawiska na rynku pracy w odniesieniu do zidentyfikowanych grup defaworyzowanych.