Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza na warsztaty z poradnictwa zawodowego, które odbędą się w dniu 30 września 2016 roku w godz. 11.00-12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kamień. Warsztaty adresowane są do mieszkańców gminy Kamień, w tym do: osób młodych do 25 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz kobiet, tj. grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy, określonych w Lokalnej Startegii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020. Warsztaty mają na celu zwiększenie potencjału zawodowego uczestników oraz ułatwienie wejścia, powrotu lub utrzymania się na rynku pracy.