W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" przypominamy cele, jakie będą realizowane przez LGD w okresie programowania 2014-2020:

CEL OGÓLNY I. Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki przyjaznej środowisku i tworzenie miejsc pracy                        

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych                                         Cel szczegółowy 1.2. Podnoszenie wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz promowanie postaw przeciwdziałających zmianom klimatu

CEL OGÓLNY II. Wsparcie włączenia społecznego mieszkańców LGD „Ziemi Chełmskiej”

Cel szczegółowy 2.1. Inicjowanie zintegrowanych działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego

CEL OGÓLNY III. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych

Cel szczegółowy 3.1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD przy zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych i proekologicznych
Cel szczegółowy 3.2. Zintegrowana promocja oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
Cel szczegółowy 3.3. Promocja obszaru jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i przyjaznego środowisku

Zapraszamy do zapoznania się z treścią LSR (kliknij TUTAJ)